- Căn Cứ Quy định Số 228-QĐ/TW, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa XI), Quy định Về Nhiệm Vụ Của đảng Viên Và Công Tác Quản Lý đảng Viên ở Nước Ngoài; [Download miễn phí!]